ALLMÄNNA VILLKOR & INTEGRITETSPOLICY KÖPVILLKOR OCH BETALNINGSVILLKOR FAMILJELÄKAREN I SVERIGE

 

Allmänna villkor

 

Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Familjelakaren.se, med organisationsnummer 559082-1871 och adress Bråviksvägen 21, 60365, Norrköping (hädanefter benämnt “Familjelakaren.se”) och
användaren av de beskrivna tjänster och funktioner (hädanefter benämnd
“Kunden”). Båda parter (individuellt benämnda “Part” och gemensamt benämnda
“Parterna”) godkänner dessa villkor genom att använda applikationen 
Familjelakaren.se (hädanefter
benämnd “Appen”). Villkoren träder i kraft från och med 2023-05-01.

 

För att ta del av våra allmänna villkor och integritetspolicy hänvisas nedan.

 

 

1. Allmänt

 

1.1 Familjelakaren.se är en plattform för elektroniska hälso- och sjukvårdstjänster som är tillgängliga via applikationen på en mobil enhet, såsom en telefon eller surfplatta, eller genom våra webbplatser.

 

1.2 För att kunna använda Familjelakaren.se:s tjänster måste Kunden genomföra en autentisering med hjälp av en e-legitimation, exempelvis Bank-ID. Applikationen får endast användas av den person på vilken kontot är
registrerat. Vårdnadshavare kan dock använda sitt eget Bank-ID och söka vård för de barn de ansvarar för.

 

De tjänster som erbjuds till dig som patient genom applikationen tillhandahålls antingen av Familjelakaren i Sverige Medical Solutions AB, som är huvudbolaget för Familjelakaren.se, eller av andra vårdgivare som samarbetar med Familjelakaren.se. Lagstiftningen som reglerar dessa tjänster, såsom hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen och patientdatalagen, specificeras inte i detta avtal utan fastställs i tillämpliga rättsliga bestämmelser. Det är viktigt att notera att vid behov av akut sjukvård bör Kunden ringa 112 eller uppsöka en akutmottagning istället för att använda Familjelakaren.se.

 

 

2. Ansvar

 

2.1 Familjelakaren.se ingår avtal endast med vårdgivare som är underkastade tillsyn och reglering av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det bör noteras att Familjelakaren.se inte kan hållas ansvarig för eventuella problem som kan uppstå i samband med kvaliteten och servicen som tillhandahålls av dessa vårdgivare. Familjelakaren.se agerar som en intermediär och underlättar tillhandahållandet av vårdtjänster genom att ansluta användare till reglerade vårdgivare.

 

 3. Ändring av Familjelakaren.se och de tjänster som tillhandahålls

 

3.1 Familjelakaren.se förbehåller sig rätten att regelbundet uppdatera både webbplatserna och appen  för Familjelakaren.se. Kunden bör vara medveten om att Familjelakaren.se har rätt att anpassa webbplatserna och appen utan att först samråda med kunden. Dessa ändringar kan inkludera förändringar i den tekniska infrastrukturen som används för att tillhandahålla tjänsterna eller ändringar i plattformens design eller
layout. Det kan även innebära att vissa funktioner tas bort, ändras eller läggs till, samt att de tekniska kraven för att få tillgång till tjänsterna kan förändras. Kunden bör vara medveten om att dessa ändringar kan påverka
tillgängligheten och användningen av 
Familjelakaren.se och dess tjänster.

 

 

 4. Tillgänglighet

 

4.1 Familjelakaren.se har ansvaret för att appen är tillgänglig under hela avtalsperioden. Vanligtvis har användarna dygnet runt tillgång till Familjelakaren.se, förutom under eventuell systemunderhåll.

 

4.2 Kundsupporten hos Familjelakaren.se är normalt tillgänglig på vardagar mellan kl. 09:00 och 17:00.

 

4.3 De specifika tiderna då kunderna kan konsultera vårdpersonal via appen anges i den information som tillhandahålls i appen vid varje given tidpunkt.

 

4.4 Familjelakaren.se förbehåller sig rätten att tillfälligt avbryta tillgängligheten till sina tjänster närhelst de anser det nödvändigt för systemunderhåll eller serviceändamål, såsom felkorrigeringar, uppdateringar och förbättringar. Kunden bör vara medveten om att sådana tillfälliga avbrott kan inträffa och att Familjelakaren.se kommer
att göra sitt bästa för att minimera eventuell störning.

 

 

 5. Kundens ansvar

 

5.1 Kunden åtar sig att följa de allmänna villkoren och alla andra anvisningar om Familjelakaren.se tillhandahåller
på sin webbplats.

 

5.2 Kunden är ansvarig för att säkerställa att de uppgifter som lämnas i samband med registrering och användning av tjänsterna är korrekta. Familjelakaren.se kan inte hållas ansvarig för skador som uppstår till följd av att kunden lämnar felaktig information eller underlåter att uppdatera sina uppgifter.

 

5.3 Kunden är skyldig att säkert förvara all personlig och användarspecifik information, såsom inloggningsuppgifter, dokument, certifikat eller enheter som används för att få tillgång till Familjelakaren.se eller
appen. Denna information får inte delas med obehöriga personer. Om kunden misstänker att sådan information har läckt ut till obehöriga eller missbrukats på något sätt, måste kunden omedelbart vidta åtgärder för att skydda tillgången till 
Familjelakaren.se eller appen och omedelbart meddela Familjelakaren.se om detta.

 

5.4 Kunden måste följa de allmänna villkoren, eventuella publicerade instruktioner på Familjelakaren.se samt
tillämpliga lagar, förordningar, officiella beslut och etiska principer när de använder Familjelakaren.se, appen eller tjänsterna. Kunden får inte använda 
Familjelakaren.se på ett sätt som kan orsaka skada eller olägenhet för Familjelakaren.se eller för andra användare.

 

 

 6. Pris, fakturering och betalning

 

6.1 Avgiften för vården som tillhandahålls genom Familjelakaren.se anges vid användning av appen och vid köp av olika provpaket via webbplatsen. Informationen om priser och avgifter tillhandahålls tydligt och
tillgängligt för användaren.

 

 

 7. Avtalsperiod och uppsägning

 

7.1 Avtalet, inklusive de Allmänna villkoren, gäller tills vidare. Kunden har rätt att säga upp Avtalet utan uppsägningstid.

 

7.2 Familjelakaren.se förbehåller sig rätten att säga upp de Avtalet med omedelbar verkan om Kunden inte uppfyller sina skyldigheter enligt de Allmänna villkoren.

 

7.3 Familjelakaren.se har rätt att avsluta en Kundens konto som inte har använts under en period av 24 månader.

 

 

 8. Familjelakaren.se ansvar och ansvarsbegränsning

 

Familjelakaren.se är inte föremål för någon skyldighet att erlägga ersättning för eventuella fel, brister eller andra
kontraktsbrott, om inte sådana skyldigheter föreskrivs enligt lag. 
Familjelakaren.se är inte ansvarig för indirekta förluster, inklusive förlust av data, om det inte beror på extremt vårdslös agerande från Familjelakaren.se:s
sida. Det bör också noteras att 
Familjelakaren.se inte har något ansvar för råd eller vård som tillhandahålls av sjukvårdspersonal via appen Familjelakaren.se.

 

 

          

 

 Integretetspolicy

 

 

Denna integritetspolicy, vilken utgör en integrerad del av våra villkor för Familjeläkaren i Sverige, beskriver hanteringen av personuppgifter inom ramen för Familjeläkaren i Sverige och de tjänster som erbjuds via vår
webbplats 
Familjelakaren.se och appen Familjelakaren.se.

 

Tjänsterna tillhandahålls av
Familjeläkaren i Sverige Medical
Solutions AB, organisationsnummer 559082-1871, med adress Bråviksvägen 21,
60365 Norrköping, som också fungerar som personuppgiftsansvarig för behandlingen.
Dataskyddsombudet kan nås via 
kontakt@familjelakaren.se.

 

Från och med den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen
(GDPR) i kraft och ersätter därmed personuppgiftslagen (PUL). Från och med
detta datum tillämpas GDPR på all behandling av personuppgifter inom 
Familjelakaren.se tjänster.

 

Vi värdesätter våra användares förtroende och Familjeläkaren i Sverige har därför strikta rutiner för att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar vilka personuppgifter vi behandlar om våra användare, hur vi samlar in och använder dessa uppgifter, samt hur vi skyddar våra användares integritet. Vi är ansvariga för behandlingen av personuppgifter inom ramen för våra tjänster.

 

Genom att använda våra tjänster samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte kan acceptera vår hantering av personuppgifter eller våra övriga villkor, ber vi dig att avstå från att använda våra tjänster.

 

När det gäller betalningshantering genom vårt avtal med Klarna ansvarar vi inte för behandlingen av personuppgifter.

 

1. Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter inkluderar namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Även information om IP-nummer och
användning av våra tjänster kan utgöra personuppgifter.

 

Behandling av personuppgifter omfattar alla åtgärder som utförs med personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.

 

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer syftet och medlen för behandlingen av personuppgifter samt har det yttersta ansvaret för att behandlingen sker i enlighet med gällande
lagstiftning om skydd av personuppgifter.

 

Personuppgiftsbiträde är den som ensam eller tillsammans med annan part tillhandahåller nödvändig information till personuppgiftsansvarig eller på annat sätt utför behandling av personuppgifter på uppdrag av
personuppgiftsansvarig.

 

2. Vi samlar in information om dig när du använder våra tjänster för konsultationer, receptförnyelse och när du loggar in med ditt BankID i “Min Journal”. För att ge en tydlig bild av hur personuppgiftsbehandlingen utförs
har vi kategoriserat personuppgifterna baserat på hur de samlas in.

 

Uppgifter som du själv lämnar till oss: När du genomför ett köp eller använder konsultationstjänsten eller

receptförnyelsetjänsten på Familjelakaren.se registreras du som användare. Vid ett köp lämnar du följande uppgifter om dig själv: namn, adress, personnummer, mobilnummer och e-postadress.

 

I vissa fall samlar vi även in uppgifter om dig som kan anses vara känsliga personuppgifter (även kallade “särskilda kategorier av personuppgifter”), såsom vilka läkemedel du använder, läkemedelsallergier,
amning, graviditet och allmänt hälsotillstånd. Du lämnar aktivt och frivilligt denna typ av personuppgifter till oss genom att fylla i webbformulär, skicka meddelanden eller ge feedback genom dedikerade funktioner. Att lämna denna typ av uppgifter är inte obligatoriskt för att använda våra tjänster, men det kan ge dig en anpassad och förbättrad upplevelse av dem. Genom att lämna känsliga personuppgifter samtycker du till att vi behandlar dem.

 

Uppgifter som kommer från andra källor: Om du väljer att köpa någon av våra tjänster som involverar att du

lämnar ett blodprov till oss, skickar vi provet till en extern part för analys. Resultatet av analysen blir då personuppgifter om dig som vi hämtar från en annan källa. När vi skickar prover för analys samarbetar vi endast med betrodda samarbetspartners, som agerar som våra personuppgiftsbiträden.

 

Tekniska data: Vi samlar även in tekniska data som inkluderar ditt IP-nummer, webbläsarinställningar, språkinställningar, operativsystem och plattform för att kunna anpassa visningen av tjänsterna på webbplatsen till den enhet (t.ex. en stationär dator eller en mobil) du använder. Syftet med detta är att ge dig en bättre användarupplevelse. Denna information sparas inte efter att du har avslutat din session på webbplatsen.

 

Vi behandlar dina personuppgifter, både de uppgifter som du själv lämnar och de uppgifter som kommer från andra källor, för att kunna fullgöra vårt avtal med dig. Vi behandlar och delar vissa av dina personuppgifter med
andra företag i samband med remissgenerering, provtagning, analys, och rapportering av resultat, i syfte att tillhandahålla och administrera din tillgång till tjänsten. Dock sker en sådan utlämning alltid med beaktande av
din integritet.

 

Som en del av vår erbjudna tjänst behandlar vi också dina personuppgifter för att besvara kundserviceärenden, ge dig erbjudanden och rekommendationer inom olika ärenden samt skicka dig information via e-post. Vi har gjort en intresseavvägning och funnit att denna tilläggstjänst är uppskattad och ofta till nytta för våra kunder, utan att utgöra en oproportionerlig intrång i den personliga sfären. Vårt intresse av att följa upp och erbjuda ytterligare tjänster har därför bedömts som motiverat och berättigat.

 

Om du har en aktiv kundrelation med Familjeläkaren i Sverige eller har registrerat dig för vårt nyhetsbrev kommer du även att motta e-postutskick från oss. Dessa utskick innehåller information om våra tjänster, erbjudanden
och andra nyheter som vi tror kan vara intressanta för våra kunder. Du kan när som helst avregistrera dig från dessa e-postlistor genom att använda en avregistreringslänk längst ner i dessa utskick eller genom att kontakta oss på 
kontakt@familjelakaren.se.

 

Vi behandlar tekniska data om dig i syfte att anpassa och förbättra din användning av våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att anpassa och förbättra våra
tjänster samt att tillhandahålla bästa möjliga service till våra användare. Vi har gjort en intresseavvägning och begränsat mängden personuppgifter till endast de uppgifter som är nödvändiga för oss i detta syfte. I största möjliga mån är dessa uppgifter avidentifierade eller pseudonymiserade.

 

Vi vidtar olika säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi har om dig. Dessa uppgifter är krypterade och vi övervakar och uppdaterar säkerheten regelbundet med hjälp av underleverantörer. Inloggning till våra tjänster görs genom BankID, vilket är ett erkänt system och det säkraste alternativet på marknaden för identifiering och autentisering. På detta sätt säkerställer vi att endast du har tillgång till dina uppgifter på
Familjeläkaren i Sverige. Du är dock ansvarig för att inte dela dina inloggningsuppgifter med någon annan. Om vi misstänker missbruk av våra tjänster kan vi komma att låsa det berörda kontot.

 

Alla våra personuppgiftsbiträden och underleverantörer arbetar under sekretessavtal och/eller är bundna av vårdbunden sekretess. Detta innebär att de är skyldiga att skydda och inte obehörigt avslöja de personuppgifter de hanterar på våra uppdrag.

 

 

I syfte att genomföra remissgenerering, provtagning, analys och svarsrapportering överförs dina personuppgifter till en remissinstans som agerar som personuppgiftsbiträde. Därifrån kan provtagningslaboratorier och
analyserande laboratorier behandla och se din beställning. Samtliga laboratorier är lokaliserade i Sverige och är lagligen skyldiga att följa vårdssekretessen samt har ingått personuppgiftsbiträdesavtal. Dina analysresultat levereras sedan direkt till ditt personliga journalkonto på 
Familjelakaren.se.

 

För att kunna tillhandahålla tjänsten samarbetar vi också nära med en data- och systemleverantör där Familjeläkaren i Sverige-plattformen är belägen. Samtliga berörda företag fungerar som personuppgiftsbiträden och är etablerade i Sverige. Överföring av personuppgifter till biträden och underleverantörer sker endast efter noggrann övervägning och genom etablering av lämpliga personuppgiftsbiträdesavtal. Alla personuppgiftsbiträden som tillhandahåller tjänster till oss är strikt skyldiga att följa sekretessbestämmelser
och får inte använda uppgifterna för andra ändamål än att leverera tjänster till oss. Vi säkerställer alltid att endast de personuppgifter som är nödvändiga för den specifika överföringen överförs till personuppgiftsbiträdet.
När det är möjligt vidtar vi även åtgärder för att pseudonymisera dina personuppgifter innan de överförs till något av våra personuppgiftsbiträden.

 

Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på något annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är lagligen skyldiga att göra det eller om vi först har fått ditt samtycke.

 

 

Dina personuppgifter kommer inte att lagras under en längre tid än nödvändigt för att uppnå de angivna behandlingsändamålen enligt denna personuppgiftspolicy. När dina personuppgifter inte längre är relevanta för de ändamål de samlades in för, kommer de antingen att raderas eller anonymiseras.

 

Din adress och telefonnummer kommer att lagras i 5 år. Blodprovssvar och tillhörande information kommer att journalföras i enlighet med bestämmelserna i patientdatalagen (2008:355).

 

 

Genom att skriftligen kontakta Familjeläkaren i Sverige och ange de uppgifter du har använt vid registrering eller korrespondens kan du begära att få information om vilka personuppgifter som Familjeläkaren i Sverige har
registrerat om dig. Du har också rätt att när som helst begära att få en utskrift av dessa personuppgifter, samt att begära rättelse, blockering eller radering av personuppgifter enligt vad som föreskrivs i tillämplig
lagstiftning. Om vår behandling av dina personuppgifter sker med ditt samtycke har du även rätt att begära överföring av dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Det bör dock noteras att rätten till så kallad “dataportabilitet” avser endast personuppgifter som du själv har lämnat till oss.

 

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker på rätt sätt har du rätt att invända mot behandlingen eller begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Om du önskar använda någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på kontakt@familjelakaren.se.

 

Du har möjlighet att begära att ditt konto hos oss raderas. Därmed kommer din adress, telefonnummer, e-postadress och namn att raderas, och du kommer inte längre att ha möjlighet att se några tidigare svar.

 

Blodprovssvar och tillhörande information kan blockeras, men inte raderas, om spårbarhet av dessa uppgifter krävs enligt bestämmelserna i patientdatalagen (2008:355).

 

Vi hoppas att eventuella frågor rörande Familjeläkaren i Sveriges behandling av dina personuppgifter kan lösas genom direkt kontakt med oss eller vårt dataskyddsombud. Du har dock alltid rätt att vända dig till Datainspektionen om du har invändningar angående vår behandling av dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter finns längst ned i denna policy. Kontaktuppgifter till Datainspektionen finns tillgängliga på myndighetens webbplats.

 

 

Denna personuppgiftspolicy kommer att regelbundet uppdateras för att säkerställa att eventuella förändringar i vår behandling av personuppgifter återspeglas korrekt. Vi rekommenderar därför våra användare att vid varje
tillfälle av användning av vår webbplats och våra tjänster ta del av den policyversion som är aktuell vid den tidpunkten. Om vi planerar att genomföra väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi att ge dig
tillräckligt med tidig information om detta.

 

 

För att utöva dina rättigheter enligt ovanstående eller om du har frågor angående vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på Familjeläkaren i Sverige Medical Solutions AB, organisationsnummer 559082-1871, beläget på Bråviksvägen 21, 60365 Norrköping.

 

E-post: Kontakt@familjelakaren.se

Dataskyddsombud: kontakt@familjelakaren.se

Denna personuppgiftspolicy antogs den 15 juni 2023

 

 

För att möjliggöra tillhandahållandet av Klarnas betalningsmetoder kan det vara nödvändigt att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna vid kassan. Syftet med detta
är att Klarna ska kunna bedöma din behörighet att välja betalningsmetoderna och
anpassa dem enligt dina behov. Observera att de personuppgifter som delas
behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

 

Köpvillkor

Familjeläkaren i Sverige Medical Solutions AB (Familjeläkaren i Sverige) tillhandahåller blodprover till både privatpersoner och företag. Vi har samarbete med ett antal underleverantörer för både provtagning och biomedicinska analyser. För att kunna använda Familjeläkaren i Sveriges tjänster måste du vara över 18 år. Om du är under 18 år krävs godkännande och medgivande från förmyndaren för att kunna nyttja tjänsten. Dessutom måste du ha ett svenskt personnummer, mobiltelefonnummer och e-postkonto (detta för att vi ska kunna hantera remisser). Genom att slutföra en beställning godkänner du våra köpvillkor och ger samtycke till att ditt namn
och personnummer/organisationsnummer registreras i vår kundregister/journal. Familjeläkaren i Sverige har en patientförsäkring genom Länsförsäkringar AB.

I de fall där du som kund har skyddade personuppgifter, vilket innebär att ditt namn och din adress skyddas i folkbokföringsregistret, har en sekretessmarkering eller har fingerade personuppgifter, kan du inte använda Familjeläkaren i Sveriges tjänster. För Familjeläkaren i Sverige är behandlingen av dina personuppgifter av central betydelse, och vi strävar efter att upprätthålla hundraprocentig skydd av dina personuppgifter. Eftersom våra
tjänster innebär att dina personuppgifter behandlas av Familjeläkaren i Sverige, laboratorier och IT-leverantörer, kommer dessa parter att behandla dina personuppgifter för att kunna genomföra tjänsten. Av denna anledning kan vi för närvarande inte erbjuda våra tjänster till personer med skyddade personuppgifter.

Familjeläkaren i Sverige förbehåller sig rätten att ändra priser och tar inte ansvar för tekniska fel som orsakas av e-butiksleverantörer eller fel som kan hänföras till laboratorier som används för provtagning och analys. Familjeläkaren i Sverige förbehåller sig även rätten att korrigera eventuella fel i artikelinformationen.

Familjeläkaren i Sverige kan inte fastställa om du är sjuk eller frisk enbart genom analys av blodprov. Dock kan förhöjda och/eller låga värden konstateras jämfört med fastställda referensvärden. Vidare finns det möjlighet att resultaten av olika anledningar kan vara missvisande eller att de tagna proverna inte ger en rättvisande bild av situationen. Om du upplever att du kan vara i behov av sjukvård eller behöver träffa en läkare bör du söka vård
på samma grund som om du inte hade någon information genom tester utförda av Familjeläkaren i Sverige. Familjeläkaren i Sverige är inte en ersättning för traditionell sjukvård utan ett komplement.

Familjeläkaren i Sverige ställer inga diagnoser baserat enbart på blodprov och analyser.

Familjeläkaren i Sverige kan inte ge medicinska kommentarer via e-post eller telefon, förutom om provresultaten avviker kraftigt. Bedömningen av om provresultaten avviker kraftigt görs av läkaren från fall till fall. Familjeläkaren i Sverige ringer alltid upp vid kraftigt avvikande provresultat.

När du använder våra konsultationstjänster avseende borrelia, akne, erektil dysfunktion, allergi, receptförnyelse, ögonsjukdom, preventivmedelsförnyelse, håravfall, viktnedgång och urinvägsinfektion kan diagnoser fastställas och recept förskrivas. Dessa uppgifter förs in i journalen och blir inte tillgängliga för Nationella Patientöversikten.

Familjeläkaren i Sverige är registrerad vårdgivare hos Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Du kan lämna synpunkter eller klagomål på den tjänst vi erbjuder till dem. Genom att klicka på “Slutför köp” ger du
ditt samtycke till vård och behandling enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och Patientlagen (2014:821), inklusive kapitel 3 om information och kapitel 4 om samtycke. Familjeläkaren i Sverige har en skyldighet att ge dig
information som du har rätt till enligt lagstiftningen.

Familjeläkaren i Sverige följer reglerna i konsumentköplagen (1998:932) och övriga lagar som reglerar konsumenters köp i ett konsumentförhållande. Genom att godkänna dessa villkor ger du Familjeläkaren i
Sverige tillstånd att behandla dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Familjeläkaren i Sverige ansvarar för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen och vidtar åtgärder för att skydda dessa
uppgifter enligt 31 § i personuppgiftslagen.

 

BETALNINGSVILLKOR

 

 

För att kunna tillhandahålla en mångfald av betalningsalternativ krävs delning av dina person-, kontakt- och orderuppgifter med respektive betaltjänstleverantör. Vi uppmanar dig att bekanta dig med vår
integritetspolicy.

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och Klarnas sekretesspolicy.

Priserna för våra analyser anges i svenska kronor. Momsen är 0 % eftersom analyserna anses vara medicinska tjänster.

Svarstiderna kan variera, då inte alla analyser genomförs vid våra laboratorier samma dag. I vissa fall kan analyserna utföras med längre tidsintervall. Information om detta tillhandahålls på respektive analysers
dedikerade sidor. Vanligtvis räknar vi med en tid på 48 timmar från det att kunden lämnar provet på laboratoriet till dess att svar kan erhållas. Dina analyssvar skickas krypterade med ID-verifikation för maximal säkerhet.

Giltighetstid för remissen Din remiss är giltig i 3 månader från och med dagen efter beställningsdatumet. Om du inte besöker laboratoriet innan denna giltighetsperiod har löpt ut, kommer köpet att ogiltigförklaras och remissen upphör att vara giltig.

Ångerrätt

Du har rätt att avstå från detta avtal utan att ange någon anledning inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter beställningsdatumet. Om du önskar utöva din ångerrätt, vänligen skicka ett e-postmeddelande till kontakt@familjelakaren.se.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det att du skickar ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Om du har utnyttjat en del av tjänsten men inte hela, kommer en proportionell återbetalning att utföras vid ånger av tjänsten, förutsatt att tjänsten påbörjades inom ångerfristen.

Om kunden ångrar sin beställning efter att remissen har skapats, tillkommer en administrativ avgift på 250 kr för det arbete som krävs för att dra tillbaka remissen.

Effekter av utövad ångerrätt

Om du avstår från detta avtal kommer vi att återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig. Återbetalningen kommer att genomföras utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med dagen då vi informerades om ditt beslut att avstå från avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du har använt vid köpet, om inte annat uttryckligen har överenskommits med oss. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att medföra några kostnader för dig.

Reklamation

Om du av någon anledning är missnöjd med tjänsten ber vi dig att kontakta vår support på kontakt@familjelakaren.se. Om proven har skadats eller på annat sätt blivit obrukbara kommer vi att ersätta dig med ett nytt test.

 

Klarna

“För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.